Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervs – og privatkunder.

1. Anvendelse

1.1      Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Kolding Snacks ApS, CVR-num­mer 43755390, Kolding Snacks ApS salg og levering af produkter til erhvervs – og privatkunder. 

 

2. Aftalegrundlag

2.1      Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 

2.2      Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

2.3      Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

3. Produkter.

3.1      Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.  
Færdigskum, flødeboller og vafler kan kun afhentes i Egtved, leveres med egen salgsvogn eller fragtmand. 

  

4. Pris og betaling

4.1      Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Der tages forbehold for trykfejl samt pris-, afgifts – og sortimentsændringer. Alle priser er eksklusive moms.

 

4.2      Betaling. Betaling skal finde sted til den i fakturaen anviste betalingsdato. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter senest netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet. 

 

5. Forsinket betaling

5.1      Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

5.2      Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter,  som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1      Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

 

6.2      Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

 

6.3      Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, til kunden skriftligt efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

 

6.4      Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

 

6.5      Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7. Levering

7.1      Leveringsbetingelse. Alle produkter fra Kolding Snacks ApS leveres ex works, med mindre anden skriftlig aftale indgås. Vi tilbyder bla. levering med PostNord, GLS og Danske Fragtmænd. 

 

7.2      Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

 

7.3      Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1      Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Vi tager forbehold for forsinkelser med vores transportør, vind og vejr.

 

8.2      Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Mangler

9.1      Mangler. Er et leveret produkt mangelfuldt har Kolding Snacks ApS ret til at foretage vederlagsfri omlevering af det mangelfulde produkt. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen/aftalen, og købers misligholdelsesbeføjelser er i enhver henseende begrænset i overensstemmelse med det foranstående. Kolding Snacks ansvar for mangler er under alle omstændigheder betinget af, at køber beviser, at det leverede produkt er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at produktet er opbevaret, håndteret og anvendt korrekt.
Kolding Snacks er således ikke ansvarlig for fejl ved produktet, som skyldes forkert opbevaring, håndtering eller anvendelse af produktet efter købers overtagelse af produktet. Leverer Kolding Snacks ApS ved en fejl kun en del af den bestilte leverance, anses dette ikke som en mangel. Kolding Snacks ApS er i sådanne tilfælde berettiget til at efterlevere den resterende del af leverancen inden 14 dage.

10. Ansvar

10.1   Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

10.2   Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

 

10.3   Ansvarsbegrænsning. Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end de, der udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Kolding Snacks ApS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab. Kolding Snacks ansvar kan i intet tilfælde overstige købesummen i henhold til aftalen.

 

10.4   Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

10.5   Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12. Fortrolighed

12.1   Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

12.2   Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

12.3   Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.112.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1   Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og fakturering.

 

13.2   Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 

13.3   Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

 

13.4   Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontaktes på e-mail: kontor@koldingsnacks.dk

 

14. Gældende ret og værneting

14.1   Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

14.2   Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.